Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  2 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  ArtiklidPosti 12 hoone müügi arutamine linnavolikogus

  3. veebruar 2004

  Toome ära väljavõtte Paide Linnavolikogu 27. novembri 2003. a istungi protokollist päevakorra punkti 3 osas, milles käsitleti Paides, Posti 12 auva vana koolimaja võõrandamise otsuse eelnõud.
  /... /

  P ä e v a k o r r a p u n k t 3

  K u u lati volikogu esimeest P.S a l d r e t.

  Annan ülevaate 23.oktoobril k.a. toimunud volikogu istungil toimunust, kus katkestati otsuse eelnõu “Posti tn.12 võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras” arutelu.
  Jõuti ära valida võõrandamise ettevalmistamise ja läbiviimise komisjoni esimees. Komisjoni esimeheks valiti Peeter Saldre.
  Häälteenamusega võeti vastu järgmised muudatusettepanekud :
  J.Kundla ettepanek sõnastada punkt 10 järgmiselt: ”Sobiva pakkumise puudumisel on komisjonil õigus pakkumised tagasi lükata”.
  K.Ivaski ettepanek jätta ära punkt 9 alapunktis 3 sõna “pakkujalt”.
  T.Kõ i v tegi ettepaneku hääletada läbi linnavalitsuse kui eelnõu autori poolt esitatud järgmised parandused:
  1)    täiendada punkt 4 alapunkti 1 sõnaga “elamu” ;
  2)    täiendada punkti 4 alapunktiga 5 :”Kinnistu võõrandamise keeld ilma Paide Linnavolikogu nõusolekuta enne investeeringute ajakavas kokkulepitud investeeringute täielikku teostamist”.
  Hääletati läbi parandusettepanek täiendada punkt 4 alapunkti 1 sõnaga “elamu” ;
  Läbi hääletamata jäi teine ettepanek: täiendada punkti 4 alapunktiga 5 :”Kinnistu võõrandamise keeld ilma Paide Linnavolikogu nõusolekuta enne investeeringute ajakavas kokkulepitud investeeringute täielikku teostamist”.


  K u u l a t i linnapea T.K õ i v u ettekannet

  Otsuse eelnõud “Posti tn.12 kinnistu võõrandamiseks eelläbirääkimistega pakkumise korras” on arutatud eelmisel volikogu istungil ja mitmel alatise eelarve- ja majanduskomisjoni koosolekul.  Arutelu käigus on tekkinud erinevaid mõtteid ja  arusaamisi.
  Posti tn.12 majaga on tegelenud kaks linnavolikogu koosseisu. Eelmise linnavolikogu koosseisu ajal on püütud maja müüa 750 kr. eest,  1milj.kr. eest, 500 000 kr. eest. Ühtki pakkumist ei tulnud  ja pakkumine tuli nurjunuks kuulutada . 2001.a. viidi läbi konkurss kinnisvara firma leidmiseks, kes korraldaks hoone võõrandamise. Ühtki huvilist ei tulnud, kuigi pakkumine saadeti 23 firmale.  Selle aja jooksul on käinud erinevaid huvilisi, osa neist on ainult ümber maja käinud, osa on soovinud ka majja sisse saada, osa on soovinud rääkida ka linnapeaga. Kõik huvilised on möönnud, et alla 10 milj.kr. sellest majast korralikku asja teha ei ole võimalik. Me oleme püüdnud seda hoonet müüa raha eest, kusjuures võõrandamise lisatingimuseks oli ainult maja kui väärtuse säilitamine. Nüüd püüame saavutada tulemust selliselt, et maja hind ei ole määrav. Pakkujal peab olema soov ja huvi maja vastu. Ta peab suutma selle paberile panna ja kirjeldada nii, et tekiks usaldus.  Avatakse n.n. “ajatelg” – mida peaks tegema homme, mida ülehomme. Eelnõu räägib sisuliselt sellest, et kuulutame välja pakkumise, avame pakkumismenetluse s.t. kutsume pakkujad välja pakkumist esitama. Selleks läheb ca 2 kuud. Komisjon vaatab pakkumised läbi, teeb nendega tööd, selgitab pakkuja kohta välja niipalju andmeid kui võimalik. Seejärel tuleb otsuse eelnõu volikogu ette ja siis on vaja kaalukas otsus teha, sest see otsus määrab ära mis tegelikult sellest majast saab. Tänane otsus avab ühe protsessi, mis on üks võimalus sellele majale kasutust leida, kuid kindlasti mitte ainuke võimalus. On kõlanud ka ettepanek maja mitte üldse müüa, maja võiks linnale jääda ja linn võiks ta ise korda teha. Loomulikult on sellel majal oma ajalugu, selle majaga on seotud niipalju inimesi, nii õpilasi kui õpetajaid. Kuid meil on vaja korda teha Paide Gümnaasium, kogumaksumusega  40 milj.kr.  meil on korda vaja teha mõlemad linna lasteaiad ja võib-olla ka avada kolmas. Meil on vaja investeerida meie linna teedesse tänavatesse. Meil on vaja valmis ehitada linna staadion, rääkimata Paide Raekojast. Ma kardan, et Posti 12-ni me jõuaks väga mitme aasta pärast. Eile oli mul väga meeldiv võimalus rääkida ühenduse “Veisserstein” asutajatega. See on mittetulundusühing kelle eesmärgiks on teadvustada Vana-Paidet, säilitada Vana-Paide hooneid ja tänavaid jne., taastada Vana-Paidet nii reaalis kui virtuaalis, restaureerida Posti tn. vana koolimaja ja leida sellele hariduslik-kultuuriline rakendus, taastada Vallimäel Paide salong. Oleme selle aruteluga jõudnud niikaugele, et inimesed mõtlevad sellele mis on Paides väärtuslikku, mis on viinud neid ka tegudele. Ühendus on loodud, hetkel käib liikmete kaasamine.

  Küsimus I.A l t i l t:
  Seletuskirjas on öeldud, et Paide linn on pöördunud 23 kinnisvara firma poole ja ei saanud sealt ühtki vastust. Pöörduda võib mitut moodi. Mina kui volinik tahaksin teada kuidas pöörduti kinnisvarafirmade poole, milline oli see kiri, kas nõuti neilt ka kirjaliiku vastust ja kui kirjalikud vastused on olemas, siis tahaksin väga näha neid põhjendusi, miks keelduti maja müüki võtmisest kinnisvarafirmade poolt? Kui neid pole, siis pole ka korralikult pakutud.

  Vastas T.K õ i v:
  Kõigepealt pean ütlema, et see on tavapärane juhtum. Kui mu mälu ei peta, siis pakkumise kinnisvara firmadele viis läbi volikogu poolt moodustatud võõrandamise läbiviimise ettevalmistamise komisjon. Pakkumise eesmärgiks oli pakkuda kinnisvarafirmadele välja võimalus võtta antud objekt enda poolt müüdavate objektide nimekirja. Samal ajal küsisime ka kui palju nad soovivad selle teenuse eest meie käest raha. Maja alghind oli 500 000 kr..

  Küsimus K.K õ l j a l g:
  Tänaseks volikogu istungiks on tulnud Res Publica fraktsioonilt ka parandusettepanekud. Investeerimiskulutust on langetatud poole võrra ja samas on nende ettepanek tõsta maja alghinda. Milline on Teie arvamus?

  Vastas T.K õ i v:
  Olen oma seisukoha selle ettepaneku kohta andnud juba eelarve- ja majanduskomisjon. Arvan järgmist, et meil on erinev lähenemine. Ettepaneku aluseks on põhjendus, et 1 kr.eest müües ja 10 milj kr. investeeringut nõudes saame äkki liiga vähe. Linnavalitsuse eesmärgiks on leida majale kasutaja, kes investeeriks majja rohkem kui 10 milj.kr. Kohtumisel andis üks eakas vanamemm, kes oli selles majas õpetanud mulle üle kaks postkaarti. Ta andis nad üle murega, ta soovis et see maja saaks oma endise ilu tagasi, et maja ette tekkiks raudaed ja katusele ka kaks gloobust mida pole seal pärast viimast sõda olnud ja neid enam ei mäletata. Maja on vaja teha nii hästi korda kui võimalik ja odavamalt seda teha ei saa.

  Küsimus K.G r ü n t h a l i l t:
  Kõigepealt peab ütlema, et nimetud eelnõu on tõstnud suuri kirgi. Kas on lootust, et samasugune koostöö võib ka edaspidi jätkuda volikogu ja linnavalitsuse vahel?

  Vastas T.K õ i v:
  Linnavalitsus on alati tegutsenud linna huvidest lähtudes. Mul on hea meel ja tunnustan ka täna tehtud arvamusavaldusi lootuses, et need on ajendatud kõik linna huvidest, et majale leida parim lahend.

  Repliik J.K u n d l a l t:
  Hoone kasutusele võtt peab olema kõikide volinike ühine soov. Et asi täna üheselt selge ei ole, siis on ettepanek moodustada kompetentsetest inimestest komisjon ja asjaga edasi minna.

  Vastas T.K õ i v:
  Jah, miks mitte. Eelnõu autorite poolt oli ettepanek moodustada just komisjon kuhu kuuluksid esindajad kõikidest erakondadest.  Komisjoni otsused peaksid olema pigem konsensuslikud kui häälteenamusega. Sellest tulenevalt teen ettepaneku katkestada täna arutelu ja teen kõigile alatistele komisjonidele ettepaneku arutada seda teemat.

  Küsimus T.A l t i l t:
  Tegelikult oleks see küsimus ka eelarve- ja majanduskomisjonile.  Kas linnavalitsus ei nõustuks ettepanekuga jätta ära punktid 5-12 ja kohendaks esimeste punktide sõnastust ja  moodustaksime täna komisjoni kes võiks kuu aega tööd teha  ja kompromisse otsida?

  Vastas T.K õ i v:
  Ma ei kujuta ette kuidas seda protseduuriliselt läbi viia. Mina kujutan ette nii, volikogu on  valinud võõrandamise ettevalmistamise ja läbiviimise ajutise komisjoni esimehe  ja hääletab P.Saldre ettepanekul läbi ka punkti 4 ning siis katkestab otsuse arutelu. Teie ettepanek ei lähe kuidagi kokku selle mõttega mis oli linnavalitsusel seda ettepanekut tehes.


  K u u l a t i eelarve- ja majanduskomisjoni esimehe V.H a n g e kaasettekannet.

  Toetame linnapea ettepanekut katkestada täna eelnõu arutelu ja arvestades küsimuse tõsidust on soov, et eelnõud arutaksid ja kujundaksid oma seisukoha järgmiseks volikogu istungiks kõik volikogu alatised komisjonid. Eelarve- ja majanduskomisjon viis eelnõusse sisse eelmisel volikogu istungil tehtud järgmised parandused:
  J. Kundla ettepanek sõnastada punkt 10 järgmiselt: ”Sobiva pakkumise puudumisel on komisjonil õigus pakkumised tagasi lükata”.
  K. Ivaski ettepanek jätta ära punkt 9 alapunktis 3 sõna “pakkujalt”.
  T. Kõ i v tegi ettepaneku hääletada läbi linnavalitsuse kui eelnõu autori poolt esitatud järgmised parandused:
  3)    täiendada punkt 4 alapunkti 1 sõnaga “elamu” ;
  4)    täiendada punkti 4 alapunktiga 5 :”Kinnistu võõrandamise keeld ilma Paide Linnavolikogu nõusolekuta enne investeeringute ajakavas kokkulepitud investeeringute täielikku teostamist”.
  Hääletati läbi parandusettepanek täiendada punkt 4 alapunkti 1 sõnaga “elamu” ;
  Läbi hääletamata jäi teine ettepanek: täiendada punkti 4 alapunktiga 5 :”Kinnistu võõrandamise keeld ilma Paide Linnavolikogu nõusolekuta enne investeeringute ajakavas kokkulepitud investeeringute täielikku teostamist”.
  Komisjoni ettepanek on otsuse eelnõu arutelu katkestada.

  Küsimus T.A l t i l t:
  Üsna kiirelt ja lihtsate muudatustega oleks võimalik otsuse eelnõu ümber teha nii, et meil oleks võimalik moodustada täna komisjon kes võiks järgmiseks korraks tuua välja kompromisslahenduse.
  Kuidas on Teie seisukoht?

  V.H a n g e vastas, et see on väga hea ettepanek.  S õ n a v  õ t u d

  J.K u n d l a – Keskerakonna fraktsioon
  Kas me ei võiks kasutada hoone reklaamimiseks Paide Linnalehte, Kodulehekülge, Järva Teatajat. Võiks küsida inimeste arvamusi, võiks isegi otsida üles isikuid kes on selle kooli lõpetanud või seal õppinud. Tuleks kaasata lai ring, sest sealt tuleks kindlasti ettepanekuid.

  K u u l a t i Res Publica fraktsiooni esimees T.A l t i , kes tegi järgmised ettepanekud:
  1)    jätta ära punkt 1 ;
  2)    täiendada punkti 2 peale sõna “Moodustada” sõnadega “Posti tn. 12 asuv kinnistu, kinnistusregistriosa numbriga 5997”, võõrandamise ettevalmistamiseks komisjon.
  3)    jätta ära punktid 5-12
  4)    lugeda punkt 2 punktiks 1, punkt 3 punktiks 2, lugeda punkt 4 punktiks 3 ja punkt 13
        punktiks 4.
  Komisjon toob oma töö tulemused volikogusse ja koostatakse uus eelnõu millega minnakse lõpuni.

  Küsimus A.M ü ü r s e p a l t:
  Millises sõnastuses jääb eelnõu preambula? 

  T.A l t vastas, et selle võib ümber sõnastada.

  Volikogu esimees P.S a l d r e tegi ettepaneku katkestada eelnõu arutelu ja teha kõikidele alatistele komisjonidele ettepanek arutada Posti tn.12 võõrandamise küsimust.

  T.A l t vastas, et ta on selle ettepanekuga  nõus.

  K.I v a s k- Isamaaliidu fraktsioon
  Täna on jagatud lauale uus eelnõu kuhu on peale kirjutatud “katkestatud”  ja alla on kirjutatud uus esitaja. Eelnõusse on sisse viidud  parandused ja sisuliselt on see uus eelnõu. Sisuliselt me nagu menetleme uut eelnõud. Kui tahate eelnõud menetleda oleks ta pidanud meil olema teatud päevad varem käes. Edasi minnes ühineksin T.Alti parandusettepanekuga mille T.A l t küll tagasi võttis. Teeksin ikkagi ettepaneku, et need 5 punkti jääksid otsusesse, otsus võetaks vastu ja komisjon hakkaks asjaga tegelema.

  K u u l a t i koosoleku juhatajat P.S a l d r e t, kes selgitas et eelnõusse on viidud eelarve- ja majanduskomisjoni poolt eelmisel volikogu istungil sisse hääletatud parandusettepanekud, tegemist ei ole uue eelnõuga.

  K u u l a t i Res Publica  T.O r a s t e t , kes tegi volikogu esimehele ettepaneku määrata preemia eelarve- ja majanduskomisjonile tehtud töö eest.

  K u u l a t i Res Publica fraktsiooni esimees T.A l t i kes teatas, et võtab esitatud parandusettepanekud tagasi ja tegi ettepaneku asuda komisjoni moodustamise juurde.

  Volikogu esimees P.S a l d r e palus nimetada komisjoni Isamaaliidu ja Res Publica fraktsiooni kandidaadid.

  Isamaaliidu fraktsiooni esimees K.I v a s k teatas, et tahab teada mille jaoks see komisjon tehakse?

  K u u l a t i Reformierakonna fraktsiooni esimeest E.L a i g i kes tegi ettepaneku katkestada otsuse eelnõu arutelu.

  I.A l t - Res Publica fraktsiooni liige.
  Me oleme kõik huvitatud selle komisjoni tekkimisest mis paneb paika punktid kuidas võõrandada Posti 12 maja. Me võiksime täna komisjoni ikkagi moodustada ja sellepärast tulen T.Alti ettepaneku juurde tagasi: võtta eelnõust välja punktid, alates 5 päevakorrapunktist  ja moodustada Posti tn.12 võõrandamise ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks komisjon.

  T.K õ i v – linnapea
  Siin ei ole mõtet vaielda. Kui me läheme seda rada mööda, et kinnitame komisjoni koosseisu ja siis katkestame otsuse eelnõu arutelu, siis on olemas komisjon töö alustamiseks. Keegi ei keela ega saagi keelata komisjonil välja tulla uute mõtetega.

  Repliik T.A l t i l t:
  Kui me kinnitame komisjoni, aga katkestame eelnõu arutelu, siis me ei ole tegelikult ka komisjoni moodustanud, kuna otsust ei ole vastu võetud.

  O t s u s t a t i: katkestada otsuse eelnõu “Posti tn.12 kinnistu võõrandamine eelläbirääkimistega pakkumise korras” arutelu .

  Allikas: paide.ee

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein