Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  61 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasWanad asjad arhäologide jaoks

  "Paide Teataja" nr 25 Kesknädalal 3-mal Mail 1903

  “Eest. Postm.” kirjutati Paidest. Tähelepanemiseks. Pange aega tähele! Nii hüüab meile pühakiri.
  Seda sõna terawamalt silmitsedes leiame meie, et selles sõnaga kästakse meid tähele panna aega, mis mööda on läinud, mis praegu on ja mis tulema saab, sest et minewik, olewik ja tulewik ühe sõnaga kui üks aeg on tähendatud. Küll sammutakse selle sõna juhil mitmeid radasid, küll kuulutakse tulewikku ette, küll uuritakse praegust elu ja olu ja wõrreldakse seda endiste aegadega, küll seatakse endist aega praeguse aja kõrwale – isegi wiimast päewa ja maailma otsa oodatakse ja mitu “wiimast päewa” on juba möödas, mis julgesti oliwad ette määratud, kuid ikka seisab maailm alles oma Looja käsul ja tahtmisel ülewal ja ikka seisab piibli sõna meie ees kuldse selgusega: “Pange aega tähele!” Üks haru aja tähelepanemisest on ka wanemate aegade ja elu uurimine, muinasaja teadus ehk arhäologia. Aeg on omal wiisil mööda lennanud, muinasaega on uuritud ja katsutud, arhäologid on teinud, mis nad on wõinud, ja waata, praegu teab igaüks, kes sellekohaseid raamatuid on lugenud, mis usk meie esiwanematel on olnud, kuidas nad oma usku pidasiwad, usu pruukisid ja kombeid pühasti täitsiwad. Aga mida kaugemale meie jõuame, seda rohkem meie nõuame, olgu see kunst wõi teadus, tarkus wõi haridus, et teistele rahwastele järele jõuda, kes meist ammugi jõudsa sammuga mööda on astunud.

  Nii ei saa ka arhäologide uurimistest weel mitte küll! Ikka uue jõuuga otsitakse ja uuritakse, kaewatakse ja katsutakse ja näe imet! – uurimiste waral tõusewad meie ette uued teaduse hallikad muinasjajast.

  Uurimistele kardetawaks waenlaseks kipub üks takistaja ja tülitegija teele wastu astuma.
  See on, kõik teatused kipuwad meie käest kaduma minema, mis meile muinasajast ja selleaja elanikkudest tunnistawad.
  Sellepärast tõuseb küsimine keele pääle: “Mis teha, et kõik wanaaja tunnistajad, “kulda keelil kuulutawad” me käest kaduma ei pääseks, mida ju kahjuks, küllalt sündinud on, waid mis weel olemas on, osaltgi kätte wõiks saada?” Selle pääle ei wõi wist muud midagi kosta ega paremat parata, kui aega kalliks pidada, järele uurida ja waadata, mis waatamise wäärt on …

  Peab ka tunnistama, et siis meie wanemate usku ja elukombeid, pruukisid ja elutarwidusi palju paremini tundma oleks saanud, siis kui iga matusepaik, iga hauakoht, hiis, ohwrikoht oma paiga pääl seisus, iga asja, mis wanematelt päritud, kuid püha mälestust alal hoiti. Aga nüüd! Matuse paigad on üleskistud, hiis ära häwitatud, kiwi-kangrud ja kalmed laiali ja ära weetud. Nende asemele on tehtud paigad ja mälestused, majad ja muud, mida 30-40 aasta eest arwatagi ei wõidud …

  Et selle asjaga paremat aega enam ei tule ega paremat lootustgi pole, siis peame sellega leppima, mis on, ja neistgi riismetest omale “tõelikku tunnistähte” otsida katsume …
  Aidake, armsad naabrid, kui wõite! Astuge abiks auusale püüdele!

  Abiandmine ei ole mitte raske ega nõua suuri ohwreid. Need asjad, mida arhäologid tarwitawad, ei ole muud, kui asjad, mida maa seest leitakse ehk mida teie isa-isalt ehk ema-emalt pärinud. Need asjad arwatakse paraja hinna alla, kuda nende wäärtus on, ja pandakse seisma, tulewastele põlwedele näha ja imestada. Selle mõttega on aastatel 1902-1903 ka Paidesse hakatud museumi ehk wanaaja asjade kogu ehitama, et ka Paide kreisist ja ümbrusest muinasaja teadusi koguda, mis mujal ju ammugi sündinud on – näituseks Liiwimaal.

  Praegu wõetakse Paidesse ka kõik asjad wastu, mis arhäologia teadusele kuidagi kasulik on, olgu see wanade eestlaste elutarwitus, töö- wõi sõjariist. Olgu see kas maa seest leitud wõi wanematest inimestest alal hoitud. Ka on sinna tarwis Rootsi rahad ek weel wanemad. Ja üleüldse palutakse üles anda kõik kohad, mis omal ajal kuidagi tähtsad on olnud, olgu matuse- ehk kalmukoht, kiwikangur ehk ohwripaik!

  Palun auustatud lehe lugejad neid ridasid mitte tähele panemata jätta ja julgesti kõik Paidesse teada anda, mis keegi niisugusest asjadest juhtub teadma!

  Teadaandmise koht on Paide aptegis.


  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein