Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  70 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasKarskus ja puiestee

  "Paide Teataja" Neljapäewal 29-mal Mail 1903

  Kes awalikku elu teraselt tähele paneb, see näeb, et alkoholi läbi palju inimesi, üks wähem teine rohkem, kannatawad: üks on waimu-puhtuse kaodanud, teine terwise, kolmas wara, neljas auu, wiies perekondliku õnne j.n.e.
  Paide Karskuse Selts püiab alkoholi wastu töötada: teda tagasi tõrjuda, mõju wähendada ja koguni ära kaotada, nii palju kui Seltsi jõud jaksab.
  Iga inimese armastaja piab ühes püides Karskuse Seltsiga olema. Karskuse Selts paneb Juuli kuus see aasta näitmüüki toime oma töö ja tegewuse kõwendamiseks ja suurendamiseks ja palub igat inimest, iseäranis weel kohaliku elanikusi, kellel seltskonna wastu oma kohuseid täita on, näitemüüki peale kingitusi anda, kui ka mõni kopik, mis Seltsile hääd meelt teeb ka sellest küljest, et ta näha wõib, kui palju kohalikuid elanikusi seda sihti austawad, mida Selts taga ajab.
  Ärge pilduge Karskuse Seltsi mudaga, kännudega ja kiwidega, mis Seltsi waewarikkast tööd takistab, waid toetage teda, et ta tugewamaks saab rahwa-kasuks töötamise tarwis. Kingitusi wõtawad wastu:
  Paides: H-rad J. Jänes, B. Alew, Hanswalter, Kuusk, Molnik, Bamberg, Leinberg ja Otto Tomson.
  Wätsal hr. Mängel. Kirnas hr Essenson.
  Kõik Paide Kreisi walla kirjutajad ja need, kes andeid edasi toimetada soowiwad, hää asja kasuks.

  Auustusega Eestseisus.


  Teisipäewal 4-mal Nowembril 1903

  Aastat neli wõi wiis tagasi rajati paariwerstapikune jalgtee, mille äärtele puud istutati. Puud hakasiwad juuri ajama ja on nüüd juba kauniks ehteks jalgteele, jalutajatele aga nagu kaitsejaks raamiks, mille warjul rahulikult edasi sammudes looduse ilu, mis siin laiali silmi ees seisab, waadelda wõib. Et seda kõik paidelased ja ka muulased kaasatundsiwad ei kahelnud küll keegi, sealseid jalutajate hulka waadeldes ja tähelepannes, kuidas nad üksikuid puid oma pilkudega nagu julgustades lopsakalle kaswule manitsesiwad, aga ometi oli nende hulgas ka sarnaseid istikuid, kelledele see kõik nagu pinnuks silmas oli, mis enne rahu ei anna, kuni ta wälja on tõmmatud.

  Nüüd juba kolmas kord ühe nädala jooksul, on seal ilupuid rikutud, küll katki lõigatud, murdes ja wälja kiskudes: paistab nagu oleks see tegijale wist wägitööks tarwilik olnud.
  Aga kas ei ole wast palju tõenäolikum see teadmine, et sarnast wägitööd ainult wägijookide mõjul ettewõetakse ja tehakse, ja et Paides, kus umbes iga 100 hinge peale üks alkoholi allikas tuleb, oleks see wäga tõenäolik, on ju niisuguste kohtade joogilaudade taga kõige hullemad kiitlemised ja hooplemised harilik asi. Kui kergelt, kas wõi tahtmata ei lipsata seal sõnakene majapõletamise ehk ilupuude rikkumise wõimatuse üle teise kõrwa., kes aga seda kõike walmis oleks toime saatma, ainult wast pudel õlle eest.
  Paidel on paise külles, mille suurenemist ainult wäljaspoolt takistati kuna see ta elanikudele weel rõõmuks oleks olnud. Sellepärast kaotatagu neid kohtasid ja siis oleks ka lause “rahwas minewat hukka” asjata.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein