Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  3 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasGitarre soolod, wolinike koosolek ja ettesosistaja

  "Paide Teataja" Nr 15 Kesknädal 24. Aprillil 1902

  Paide pasuna koori tegelased panid 15 s.k.p. kohalises Karskuse Seltsi saalis kena pidu õhtu toime, mille eest Paidlased iseäranis hrade Saar’edele tänu wõlgu on, sest muidu oleks pühad hoopis ilma pidudeta jäänud.
  Seltsi Eestseisus olla arwanud, et kahe nädala jooksul wõimata on mõnda näitemängu ära õpida; hra. Saar’e agaral tegewusel ja juhatusel õpiti aga näitemäng “Kes teab mis tarwis see hea on” mõne pääwa jooksul ära ja kanti üsna ladusaste ette. Iseäranis osawad olid hra. Saar rätsepmeistri “Kääri” ja hra Leppik “Hansu” osades, mille eest neile rohked kiiduawaldused ja wäljahuiked osaks saiwad. Peale näitemängu oli pidu programmis: pasuna koori mäng, segakoori laulud, naljalaulud kandis “Hans” gitarre kaasmängul ette. Kätte plaksude waigistamiseks oli “Hans” sunnitud mõned gitarre soolod ettekandma, nende hulgas ka Buuride hümne. Pidu kestis kella 2-ni. Osawõtmine oli wähepoolne, wististe sellepärast, et kuulutused liig hilja ilmusiwad ja mitmed Paidest Türile sõitsiwad, kus ka sellsamal õhtul pidu oli. Sissetulek 25 rbl. ümber sai pasunate peal seiswa wõla tasumiseks.


  Nr 19, Kesknädal 22. Mail 1902

  Laupäewal 27. Aprillil s.a. oli Paide linna wolinikkude koosolek. Üleüldse tuliwad arutamise alla 14 punkti.
  Kõige esti tehti otsuseks, kubermangu walitsusest saadetud kirja järel, meie linnas, metsa lindude ja loomadega kauplemise kohta käiwad jahi seaduses täiendatud paragrahwid, makswaks panna. Mille järeldusel saab kõwaste ära keelatud metsa lindude ja loomadega kauplemine nende paaritamise ajal. Peale selle pidi turu kubjale teada antud saama, et tema ka peale turu tundide peab järele waatama, et eespool tähendatud määrused täidetud saawad; kus juures linna ametisse üks tabelle üles saab pandud, mille peale tähendatud on, mil ajal üksiku seltside metsa lindude ja loomadega kauplemine, kui ka jahi pidamine keelatud on.
  Teiseks pani linna wolinik Dr. Brohmann ette: kuus linnas ära peetawat laata kolme peale wähendada. See ette panek lükati 19 häälega 3 wastu tagasi. Mille peale aga otsuseks tehti kauplemist ainult linna kõrwal seiswal laada platsil lubada, mitte turu ja uulitsate peale, niisama ka teistel sõidu ja seisu kohtadel. Wälja arwatud on kauplemine thee, saia, wärske ja suitsetud kaladega. Nõnda sama saab ka ära keelatud hobuste rakest ära wõtmine linna turu ja uulitsate peal, kuna ka nende kinni köitmine selle tarwis üles seatud lasingute külge on ainult lubatud. Peale seda tehti otsuseks linna maja omanikudele teada anda, et nemad talwetel jalgteed peawad ikka lumest puhtad pidama ja kas liiwa ehk tuhaga üle riputama; nõndasama peawad ka maja omanikud politsei nõudmise peale poole uulitsal käiwat hobuse teed lumest puhtaks laskma wedada.


  Nr 21, Neljapäewal, 6-mal Juunil 1902

  Nagu meile teatakse, saawad ühe sisseseade järele, siinses Postkuntoris, liht kui ka raha kirjade tarwis iseäralikud ümbrikud müüdud, millede peale tähendud on, kuidas on tarwis adresid kirjutada, et kirjade sorteerimise juures wigasi ette ei tuleks ja et kirjad saaks õigelt kohale saadetud. Ümbrikud saawad müüdud 1 kopik tükk.

  Paide Karskuse Seltsi saalis etendas linna muusika koor 19 m.k.p. hra Saar’e juhatusel Dr. K.A.Hermanni 3 järgulist lustmängu “Linnas ja maal” oma mänguriistade heaks. Ettekanne oli üsna rahuloldaw, kui maha arwame, et ettesosistaja liig waljusti rääkis. Selles ei olnud aga mitte näitejuht hra Saar süidi, waid wiha ja jonn, mis ühel jooma seltsil karskuse wastu on, ehk küll Karskuse Seltsil selle piduga muud tegemist ei olnud kui ainult, et pidu tema ruumides peeti. Jooma seltsi esimees oli oma wennale kes lahkeste ettesosistaja kohused oma peale oli wõtnud ja proowidel etteütlejaks olnud, wiimasel silmapilgul kõwasti ära keelnud etteütlejaks minna, nii et näitejuht sunnitud oli uut ettesosistajat wõtma, kes aega ei saanudgi raamatut enne läbi lugeda. Wõib arwata kui palju niisugune lugu näitemängu tegelastele higi sünnitas. Et aga kõik näitlejad peale ühe neiu, kes esimest korda näitelawale astus, kui tublid näitlejad harjunud on kõiki takistusi ärawõitma, siis jäi ka seekord wõit nendele. Ka ülewal tähendatud neiu, kes esimest kord näitelawale astus, sai oma osaga hästi toime. Täiesti arusaamata on, miks pärast tähendud isik ka neilgi takistusi püüab walmistada, kes Karskuse Seltsis üles astuwad, ehk küll Karskuse Selts ise wiimasel ajal kõigewähematki alkoholi woolu takistuseks teinud ei ole.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein