Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  81 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasUppunud kooliõpetaja, küünlapäew ja libedad tänawad

  "Paide Teataja" Nr 4 Kesknädal 6. Webruaril 1902

  Meie lugejatel on wist weel meeles, et minewa suwel üks koolmeister, kes siis kursusest osawõtmas oli, suplemise ajal ära uppus.
  Selle kurwa juhtumise üle toob nüüd “Eesti Postim.” Amblast järgmise seletuse: “Mööda läinud aastal tõime oma lehe 45. numbris meie kirjasaatja –bb- poolt tulnud sõnumi ühe “kalgi südamega” kooliõpetaja kohta, kes rahulikult päält olla waadanud, kuda tema ametiwend Linnapää Uustalu peremehe poeg, suplemisel Paide jõkke ära uppunud, ilma et ta omalt poolt ühtegi pääsmise katset olewat teinud, mille tagajärjel siis see kalgi südamega koolmeister rahwa põlgtuse alla olewat sattunud. Selle sõnumi kohta toob nüüd Uudeküla kooliõpetaja J. Scherwell “Uue Aja” 4. numbris pikema seletuse, milles ta temale süüks antud südamekalkuse asjalikul põhjendusel ja, nagu kõigest näha, täie õigusega tagasi lükkab. Et ta aga oma seletusega teisesse talusse on läinud, mitte aga sinna ei ole tulnud, kus tema seletusele loomulik koht oleks olnud, wõime üksnes tema enese pärast kahetseda. Hra. J. Sch. seletab pääasjalikult, et ta ise sugugi ujuda ei oskawat ja sellepärast ka oma ametiwennale, kes hoiatusest hoolimata temast kaunis kaugele ära ja koguni jõe teise kalda ligidale ujunud, kudagi wiisi ei olewat abi anda wõinud. Et ta sellepärast rahwa põlgtuse alla sattunud, sellest ei wõiwat juttugi olla.

  Nr 6, 20. Webruaril 1902

  Paide küünlapääwa laat laat oli üsna perekas, sellepeale waatamata et tee kaunis wilets oli. Hobuseid oli palju müigil, kuid ostjaid wäga wähe, sellepärast olid hinnad palju odawamad kui Jõulu laadal. Suur heinte puudus kuiwa suwe järeldusel sunnib ühtesid müima ja keelab teisa ostmast. Walitsus on seega endist wiga parandanud, et enam wõerastele kauplejatele luba ei annud turul kaubelda. Et aga suuremal osal laadalistel teadmata oli, et laada teisel pääwal kauba poed laada platsil alles olid, siis oli kauplejatel seal wähe tegemist kuna turu plats ja ümberkaudsed uulitsad laadalistest, iseäranis hobuste kauplejatest kubises. Oleks küll soowida, et ka parisnikudele luba ei antaks turu platsilt läbikäimist takistada ja kardetawaks teha, waid ka nemad laada platsile aetud saaks.

  - “Teatajale” kirjutatakse Paidest: Siin on kaks isikut kokku heitnud ja tahawad tulewikus saapa kaupluse-äri awada. Et sellekohast kauplust siin linnas weel ei ole, on loota, et neil hea tulewik saab olema. Nad walmistawad kõik saapapealsed ainult ise.

  - Nagu näha on ka meie linnas see pruuk majaomanikkude seas aset wõtnud, et keegi jalgteede eest hoolt ei kanna ega sellest ei hooli, kuidas inimesed nende peal edasi saawad. Jalgteed on keskelt paksu kõwakstallatud lumekorraga kaetud, kuna ääred madalamad on. Aga et neid lumest puhastada, ei tule austatud majaomanikkudele meeldegi; et aga neid weel liiwaga üleriputatult jalakäijatele sündsamaks teha, oleks ülemäära liig nõue majaomanikkude käest olema. Sellepärast jääb ainult jalgteekäijatel ülesandeks kannatlikult ära oodata, kuni loodus ise kewadise päikesepaistega jälle harjunud wiisi järele kõnniteed paksust lumekorrast puhastab, ja neid jalakäijail kõlblikuks teeb, mille eest tal siis ainult loodust tuleb tänada, aga mitte majaomanikka. Kui aga kõnniteede korratuma oleku pärast mõne isiku kukkumise läbi mõne kaupluse aknaruudud purustatud saawad, siis tekkib küsimine: kes peaks küll kahju kandma? Kõige otsekohesem Salomoni otsus saaks wististe küll see olema, et kukkuja tehtud kahju peab ära tasuma. Selle asemel oleks aga siis majaomaniku kohus, kukkujale omalt poolt waluraha maksta.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein