Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  76 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  KreisilinnasTapumaja, wolikogu, lumehanged ja karskusselts

  "Paide Teataja" Nr 1 Kesknädal 16. Januaril 1902

  “Paide teataja” saab sell aastal 1902 korralikult igal nädalal ilmuma. See korralik ilmumine on sellepärast wõimalik, et mitmed meie lehe sõbrad ennast kohustasiwad puuduwat summat aasta lõpul ära tasuma.
  Tellimise hind jääb wana wiisi: Postiga 1 rbl. 30 kop. maa postiga ehk linnas kättesaatmisega 1 rubla ja ise äratuues 50 kop. aastas. Meie palume omi sõpru “Paide teatajad” wõimalikult rohkem wälja laotada, mis selle odawa tellimise hinna juures mitte raskeks ei tohiks minna.
  Mis aga nimelt eestikeelsesse jaosse puudub, siis seisab see lugejate heas tahtmises. Wäljaandja on hea meelega walmis kõiki teadaandmisi lugejate ringkonnast üles wõtma, ja saab korraliku teadete saatmist heameelega maksuta lehe saatmisega tasuma.
  Et nüüd “Paide Teataja” igasse mõisasse ja walda on tellitud ja ka linna wäga laiali laotatud on, siis leiawad kuulutused temas iseäranis head mõju terwes kreisis, mille peale meie nende, kellesse see puudub, terwet tähelepanemist juhime.

  Teisel Januaril õnnistadi meie linna tapumaja Õigeusu preestri poolt sisse, millele siis selle maja awamine järgnes. Järgmistel pääwadel tapsiwad linna lihunikud esimesi loomi uues tapuhoones.
  Nüüd aga, et see uus sisseseadmine meie linn rahwale kasuks oleks, ja elanikude kohta selle suurt tähtsust awaldaks ja ka et maalt tulejad, kes liha linna toowad, uut lihaga kauplemise seadust tundma saaks,, saame meie ligemal ajal tapihoowi seaduse äratrükkimisega “Paide Teatajas” alustust tegema.


  Nr 2, 23. Januaril 1902

  Laupäewal, 29. Detsembril möödaläinud aastal, oli linna wolinikude walimine järgmise nelja aasta peale. Üle üldse waliti 23 woliniku ja 5 kandidaati; pooled neist on Eestlased, pooled sakslased, nõnda et kõik linna elanikud ühetasa linna walitsusest osawõtta wõiwad. Mõne päewa eest kutsus kreisipolitsei walitsus paljud uutest wolinikudest oma ette, et järele kuulata, kas nemad ka wenekeelt mõistawad, seda aga, kas need kes wenekeelt ei mõista linna wolinikkudeks ka jääda wõiwad ehk ei, ei saanud meie weel mitte teada. Uute linnawolinikude nimed saiwad juba minewases “Paide teataja” numbris saksakeelses jaos teada andud, nõnda et seda enam tarwis ei ole siin korrata.

  [Nimed eelmises numbris:
  Mag. Osc. Brasche, A. Stamm, J. Schroeder, Dr. Brohmann, J. Trossi, A. Limberg, G. Weber, J. Sanberg, Adwokat L. Baron Stackelberg, E. Johanson, A. Jacoby, J. Tomson, J. Stephan, A. Oehren, A. Õun, A. Seidelberg, M. Koik, A. Treufeld, W. Indermitte, A. Adamson, H. Kull. R. Grube ja H. Ammon. Kandidaadid: J. Jankowitch, A. Saar, M. Pöttner. H. Tadel ja J. Nubian.]


  nr 3, 30. Januar 1902

  Meie linna on suured lumehanged tekkinud, mitte ainult uulitsatele ja õuede peale, waid iseäranis ka paljudele majakatustele. See wiimane seisukord on tähelepanemise wäärt kardetaw, nimelt et juhtuwal wihmasaju korral lumekihid weega täidetult rahkenewad, nõnda, et sellkorral lumi, olgu kas õue peale, ehk uulitsa jalgteele, igasilmapilk möödaminejaid ähwardades, langeda wõib.
  Selle tõenduseks olgu järgmine juhtumine meie linnast näituseks.
  Nagu teada, näitas soojamõõtja 12-14.mal s.k.p. mõned kraadid sooja, mille järelduseks üks wäga raske õnnetus juhtuda oleks wõinud.
  Bürgermusse saali põhja poolsele katusele, mis plekiga kaetud on, oli umbes kuni 8 tublit sülda lund kogunud, mis sulailma tõttu, oma seisukohta kaotades, alla kukkus ja weel niisuguse jõuga, et ka ühe korstna üles kiskus. Õnn, et kedagi all ei juhtunud olema!
  Maja peremeestele oleks sellepärast wäga soowida, nimelt papp ja plekkatused hoolsa järelewaatamise alla wõtta, ja need, kus see tarwilik, lumest wabastada.
  Kiwi katuste juures on sarnast lugu wähem karta, sest et seal lumi rohkem tuge leiab ja mitte nõnda kergelt alla ei libise.
  Kiwi katused laudaluskatusega on üleüldse soowitawad ja kasulikumad kui mõnda papp ehk kallid plek katused.

  Paide Karskuse Selts pidas 20 s.k.p. uues Seltsimajas, mis Prääma mõisa hra von Renteln oma kulul on ehitanud ja Seltsile hinnata tarwitada annud, esimest peakoosolekut. Esimees J. Molnik terwitas Seltsi liikmeid uues kortelis, soowis, et Selts nüid rohkem edeneks kui enne, kuna tal korteli üüri maks suuret muret tegi ja andis aru Seltsi tööst ja kassaseisusest 1901. a. Seltsil oli 1901. a. 55 liiget, nendest 18 naisterahwast; toimkonna koosolekuid peetud 24, peakoosolekuid 8 ja üleüldiseid, millest ka wõerad hinnata osa wõiwad wõtta, 28, kokku 60 koosolekut. Pidusi peetud: näitemängu õhtuid 15, Jõulupuu õhtuid 2, pidusöök elawate piltidega 1, liikuwad pildid 1, Gramofon ja udupildid 1, kokku 20 piduõhtut.
  Sissetulek näitemängudest olnud 262 rbl. 0 kopik. millest puhas sissetulek 81 r. 46 k. Seltsi üleüldine sissetulek olnud 645 rbl. 93 kop., wäljaminek 869 rbl. 49 kop., milles summas endistes aastates puudu jäänud 211 rbl. 3 kop., 1902. aastas järele jäänud markisi 590 kop. eest ja ajalehtede tellimiseks 1902. a. p. wäljaantud 12 rbl. on, nii et 1901. a. tarwituste peale 640 rbl. 56 kop. on wäljaläinud, seega sissetulek wäljaminekust 1901. a tarwituste peale 5 rbl. 37 kop. suurem. Muude Seltsi toimetuste lõpul tänas esimees toimekonna kui ka lihtliikmeid, kes Seltsi tegewuses kaas aitajad olnud ja andis Seltsi juhatuse uue tomekonna kätte.
  Sellsammal õhtul oli Seltsi saalis Hamburgi üleilmse kunstnikude Seltsi liikme hra M. Esna etenduse “Nõia ilm”, mis hra Esna osawuse tõttu pealtwaatajatele palju lõbu walmistas. Osawõtmine oli keskmine.

  ”Kreisilinna” rubriiki

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein