Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  3 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  UudisedValitsuskoalitsiooni koostöölepe Paide linnas

  28. oktoober 2005

  Paide linnavolikogusse valitud Keskerakonna, valimisliidu “Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid” ja Res Publica liikmed on leppisid 21. oktoobril kokku linna valitusliidu tegevuskava aastani 2009.
  EESTI KESKERAKOND
  VALIMISLIIT ISAMAA JA SOTSIAALDEMOKRAADID
  RES PUBLICA  Valitsuskoalitsiooni koostöölepe Paide linnas

  20. oktoobril 2005 sõlmisid Eesti Keskerakonna Paide osakonna esimees Aivo Toomistu, valimisliidu Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid volitatud esindaja Mihhail Feštšin ja Res Publica Paide linna osakonna esimees Jaago Kuriks ühiste kavatsuste leppe, mis on esimene samm laiapõhjalise koalitsiooni moodustamisel Paide linna juhtimiseks järgmiseks neljaks aastaks.

  Käesoleva koalitsioonilepingu kohaselt moodustatakse:


  Koalitsiooninõukogu

  Eesti Keskerakonna Paide osakonna esimees ja linnapea

  Valimisliidu Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid volitatud esindaja ja abilinnapea

  Res Publica Paide linna osakonna esimees ja abilinnapea

  Koalitsiooninõukogu käib koos vastavalt vajadusele vähemalt ühe osapoole ettepanekul.

  Koalitsiooni üldkoosolek, kuhu kuuluvad 15 linnavolikogu koalitsiooni liiget, koguneb vahetult enne linnavolikogu istungit või vajadusel.

  Koalitsiooninõukogu ja üldkoosolekut juhitakse rotatsiooni korras, alustades Eesti Keskerakonna esindajast.


  Linnavalitsus

  Linnapea Kersti Sarapuu (Eesti Keskerakond)

  Abilinnapea ehitus-, planeeringu- ja majandusalal Kaido Ivask (VL Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid)

  Abilinnapea haridus-, kultuuri- ja sotsiaalalal Piret Sapp (Res Publica).


  Linnavolikogu

  Linnavolikogu esimees Ants Hiiemaa (VL Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid)

  Linnavolikogu aseesimees Aivo Toomistu (Eesti Keskerakond)

  Eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Jaago Kuriks (Res Publica)

  Haridus- ja kultuurikomisjoni esimees Kulno Klein (VL Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid) Sotsiaalkomisjoni esimees Valeri Ivanov (Eesti Keskerakond)

  Linnavarakomisjoni esimees Peeter Saldre (Eesti Keskerakond)

  Keskkonnakomisjoni esimees Jaan Kundla (Eesti Keskerakond).

  Ametikohtade jaotus poolte vahel linnavalitsuses ja volikogu juhatuses on lõplik ja kehtib koalitsiooni lõpuni. Edasised võimalikud muutused personaalia osas kooskõlastavad pooled eelnevalt omavahel enne avalikkuse teavitamist. Otsused võetakse vastu konsensusega.

  Paide Linnavolikogusse valitud Eesti Keskerakonna, valimisliidu Isamaa ja Sotsiaaldemokraadid ja erakonna Res Publica volikogu liikmed lepivad kokku moodustada Paide linna juhtimiseks koalitsioon, mis lähtub oma tegevuses alljärgnevast tegevuskavast aastateks 2006 – 2009:


  Ehitav kodulinn

  1. Viime lõpule Ühisgümnaasiumi staadioni ehitustööd. Rajame linna spordihalli

  2. Jätkame koolimajade ja lasteaedade kaasajastamist

  3. Alustame täiendavatele lasteaiarühmadele ruumide ehitamist Tallinna t 49 hoonesse

  4. Jätkame Raekoja kui linna ajaloo- ja kultuuriväärtuse renoveerimist

  5. Jätkame Vallimäe detailplaneeringu elluviimist. Teeme algust Vallimäel ajalookeskuse ehitamisega Vallitorni

  6. Võtame kasutusele Tervisekeskuse Karja t asuva võimla hoone kõik ruumid

  7. Jätkame Kultuurikeskuse ajakohastamist

  8. Toetame elamuehituse ja ärimaa kasutamise soodustamiseks infrastruktuuri rajamist

  9. Alustame eakatele pansionaaditüüpi elamu ehitamist

  10. Rajame linna atraktsioonide pargi

  11. Korrastame linna üldkasutatavad wc-d

  12. Uuendame linna vee- ja kanalisatsioonitrasse. Alustame sadeveega seotud probleemide lahendamist

  13. Ehitame valmis linna jäätmejaama

  14. Loome juurde jalgratta hoiukohti

  15. Abistame Ülejõe staadioni jalgpalliväljaku korrastamisel

  16. Rekonstrueerime Laia tänava, teeme hooldustöid teistel linnatänavatel

  17. Alustame Tallinna tänava kui linna visiitkaardi atraktiivsemaks muutmist

  18. Jätkame eramute fassaadide korrastamise toetamist

  19. Koostame sõidu- ja kõnniteede ehituskava ja hakkame seda ellu viima


  Arenev kodulinn

  1. Suuname koolide õppebaasi uuendamiseks igal aastal vähemalt 500 000 krooni

  2. Toetame linnaeelarvest põhikooli ulatuses õpilaste töövihikute ostmist 50% nende maksumusest

  3. Alustame 2006. aastal 1. klassi minevatele lastele ranitsatoetuse maksmist 500 krooni lapse kohta

  4. Linnavahendite säästlikumaks kasutamiseks kaalume linnavalitsust ja linna allasutusi teenindava ettevõtte loomist

  5. Abistame ettevõtjaid kontaktide leidmisel ja nende hoidmisel sõpruslinnade ettevõtjatega

  6. Jätkame Lembitu pargi arendamist perekeskseks ja turvaliseks puhkealaks

  7. Töötame välja tehisjärve ja selle ümbruse arengukava

  8. Puhastame tehisjärve ja rajame järve äärde autokaravani peatuspaiga

  9. Taotleme linna territooriumil riigi omanduses oleva maa munitsipaliseerimist

  10. Koostöös naabervaldadega töötame välja ühtse planeeringu ja arengukava

  11. Alustame kuni Reopaluni Paidet läbiva jalgrattatee planeerimist ja ehitamist


  Roheline kodulinn

  1. Koostame linna haljastuse tervikprojekti ja alustame selle elluviimist

  2. Laiendame tervistava liikumise võimalusi, sh rajame jalgratta- ja rulluisuteid ning arendame välja matka- ja loodusradade võrgustiku

  3. Paigaldame linna rohkem istepinke

  4. Lahendame linnas hooletusse jäetud kinnistutega seotud probleemid

  5. Taaskasutuskeskuse asutamisega loome linnakodanikele võimaluse kasutatud mööbli, kodutehnika, riiete jms äraandmiseks


  Toetav kodulinn

  1. Jätkame sünnitoetuse maksmist

  2. Suurendame lasteaiaõpetajate ja kultuuritöötajete, sh raamatukogutöötajate palka

  3. Likvideerime linnas lasteaiakohtade järjekorrad 1. septembrist 2006

  4. Viime koolides linna palgal olevate pedagoogide palgad võrdsele alusele õpetajate palkadega vastavalt nende kvalifikatsioonile

  5. Võimaldame tehniliselt varustatud Kultuurikeskuse ruumide tasuta kasutamise igale linna koolile ja lasteaiale kord aastas kevadkontsertide korraldamiseks

  6. Jätkame linna muutmist ligipääsetavaks lapsevankriga ja ratastooliga liikuvatele inimestele

  7. Paneme koostöös ettevõtjatega alates novembrist 2005 käima tellimusbussi marsruudil Paide-Tallinn-Paide

  8. Abistame eakate taidlusringe finantseerimisel

  9. Tagame linnakodanikele võimaluse käia Reopalu ja Sillaotsa kalmistutel tasuta transpordiga Jõululaupäeval ja kalmistupäeval

  10. Loome koolide juurde võimaluse osaleda lastel tasuta ühes huviringis


  Turvaline kodulinn

  1. Toetame koostöös politseiga abipolitseinike patrulltegevust linnas

  2. Suurendame koostööd politsei-, turva- ja päästeteenistuse struktuuridega linna turvalisuse tõstmisel

  3. Toetame naabrivalve piirkondade loomist

  4. Paigaldame linna täiendavalt turvakaameraid

  5. Valgustame ülekäigurajad, mänguväljakud ja spordiplatsid

  6. Jätkame lasteaedadesse ja koolimajadesse automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ja turvavalgustuse paigaldamist

  7. Loome lastele turvalise ja mugava koolitee

  8. Korrastame linna liiklusskeemi

  9. Rakendame gümnaasiumides tööle turvatöötajad


  Ettevõtlik  kodulinn

  1. Korraldame noorte kutsenõustamist koolides ja noortekeskustes koostöös kohalike ettevõtjatega

  2. Kaasame Paide Kutsekeskkooli nõukogu töösse kohalike ettevõtete juhte, tagamaks regioonile vajalike töötajate väljaõpet ja töökohti

  3. Teeme koostööd korteriühistutega

  4. Aitame kaasa Kesk - Eesti korrespondendipunkti tekkimisele Paidesse


  Kultuurisõbralik kodulinn

  1. Väärtustame kodulinna ajalugu

  2. Kaardistame linna vaatamis- ja kultuuriväärtused. Töötame välja vanalinna arengukava

  3. Jätkame Paide Püha Risti kiriku renoveerimist

  4. Peame oluliseks rahvuskultuuri traditsioonide säilimist ja hoidmist; väärtustame ringijuhtide tööd

  5. Jätkame Nelja Kuninga projekti


  Noortesõbralik ja sportlik kodulinn

  1. Pakume noortele uusi ja mitmekesisemaid võimalusi harrastusspordiks ja huvitegevuseks. Toetame sellekohase inventari muretsemist

  2. Loome noorte vajadusi rahuldava noortemaja ning sisustame selle heaks tööks vajalikuga

  3. Tunnustame ja toetame noorte omaalgatuslikke projekte

  4. Koostöös ettevõtjatega suurendame võimalusi noorte osalemiseks töö- ja puhkelaagrites

  5. Korrastame üldkasutatavaid spordiplatse ja mänguväljakuid

  6. Taastame linna meistrivõistlused erinevatel spordialadel

  7. Korraldame linna rahvale rahvaspordipäevi

  8. Aitame kaasa linna tantsustuudio tekkele

  9. Korrastame spordiklubide rahastamise põhimõtted


  /allkirjad/
  Koalitsioonileping allkirjastatud 21. oktoobril 2005


  JIP

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein