Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  44 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Siit saad meile saata oma artikli või kuulutuse.


   
  Postitanud Weissenstein
  Kreisilinnas Paide esimene suur rahwa pidu

  "Paide Teataja" Nr 12 Kesknädal 13. Junil 1901

  Paide Eesti Käsitööliste Selts “Ühendus” pani nelipühi teisel pühal 21 Mail suurepäralise rahwa pidu toime, mis Paide ja ümberkaudsetel elanikkudel esimene kord näha oli.
  Pidu peeti Pärnu uulitsas, hra Tariuse aias ära, mis selleks wäga kohane ja ruumikas oli. Pidu suuremaks tueks oli Tallinna merewäe muusikakoor üleskutsutud. Juba enne pidu hakatust, umbes kella 12 ajal lasi tubli muusikakoor seltsimaja ees oma häält kuulda, mis ilusa, wagase ilma tõttu otse üle linna kõlas; seda kuuldes hakkas rahwas igast küljest kokku woolama, kuna wiimaks aeg kätte jõudis, pidu platsi poole minema hakata.

  Seltsi president hra Stephan kutsus laulu koorid üksikult wälja ning seadis pidu rongi kokku. Selle peale liikus rong pikkamisi suurest rahwa hulgast läbi üle turu platsi, kus ta kreisi politsei maja ees peatama jäi. Muusika koor mängis kolm korda keisri laulu, mille peale rahwa suust mitmele korrale mürisew “Hurra” kõlas. Pidurong wenis nüüd aega mööda kaunis ruumikasse Pärnu uulitsasse sisse, mis aga rahwaga nii täidetud oli, et ainult lipud tunnistust wõisiwad anda kus kohal pidurong marssis. Päewapiltnikka oli palju kokku jooksnud ja wõtsiwad rongi mitmest kohast pildiks üles.

  Rong jõudis pidu platsile; rahwahulk tngis peale, nii et pileti müüjad higist tilkusiwad. Nüüd algas päris pidu. Kõige pealt pakkus Türi segakoor pidulistele külaleiba: ilusat laulu kuuldes sai rahwas rõõmsa meele, igaüks tundis ennast kui “pidul” olewat. Sellepeale astusiwad weiderdajad ette ning pakkusiwad rahwale lõpmata nalja, ühtlasi ka imekspanemise wäärt kunsti näha. Siis laulis Roosna-Halliku meestekoor; peale selle järgnes jõuturnijate kolmik wennaste “Carlos” etendus; selle järele kõlasiwad laulud Udewa segakoori poolt.  Nüüd aga pandi rahwamängud, auuhindadega, piduliste eneste vahel toime, nii kui: Wõidujooksmine, posti otsa ronimine, koti sees jooksmine, põrsa kinni püüdmine, kinniste silmadega märgi löömine, palgi pealt wõitlemine j.n.e. See oli rahwa pidu nali, seal nähti poisikeste ja noorte meeste wäledust, osawust, jõuudu ja tublidust. Kõige enam nalja sünnitas aga posti otsa ronimine, kus näha wõis kuidas üks kaunis tuntud isand ka oma õnne katsuma läks ja mõni wiis korda kuni pooleni postini ronis, igakord uuesti ülesminnes ennast weidi targemaks tegi, kuni wiimaks saapad kukkusiwad, küll sirutas mehike käsa taewa poole, aga ka sealt ei tulnud abi, masti otsa saamine oli tal wäga raske. Küll waadati ja proowiti ja kõditati pealtwaatajate naeru närwisid, kuni wiimaks üks wäikene poisikene kauni wäärtusega äratamise kella auuhinnaks ülewalt alla tõi.

  Aga pöörame nüüd jälle pidu eeskawa juurde tagasi. Kui rahwa mängud möödas, astus Türi segakoor uuesti ette ja lõbustas pidulisi kauni lauluga. Selle peale mängiti hra Ahhi seltskonna poolt tummnäitemängu. Nüüd ilmus Paide jõuumees rahwa silma ette: Kõikide suureks imestuseks tõstis ta wõimatumaid raskusi kui mängu asju üles, mängis nendega kui gummi pallidega, selgesti wõis näha, et tema peale harjutamise ka üks ikka tugew mees on. Jõud on wõim ja harjutus on wõim, aga jõud ja harjutus ühe mütsi all on kaks “wägewat wõimu”!

  Selle peale lasi Roosna-Halliku segakoor kolmes ilusas laulus oma häält üle pidu platsi kõlada, mis rahwa poolt elawa kiiduawaldustega wastu wõeti. Siis järgnesiwad mitmesugused turnimised ja rahwa lõbustused wõeraste kunstnikkude poolt. Nüüd kandis Udewa meestekoor selle eest hoolt, et pidu – mis juba lõpu poole hakkas jõudma – jällegi kauni lauluga ülendada. Arwustust üksikute laulude kohta, ei taha ma mitte teha, sest et seal wõidu laulmisi mitte ette ei tulnud, kuid nii palju peaks ütlema, et ühte iseäranis puhast hääle kõla ja selget sõnade wäljaütlemist laulu juures, Udewa meeskoori poolt kuulda wõis.

  Wiimaseks numbriks pidu eeskawas olid elawad pildid: “Õhus rippuw naisterahwas” jäetud, mida kunstnik hra Ahhi ütlemata osawusega ette kandis. See oli üli huwitaw. Nimetatud kunstnik pani ühe täiskaswanud naesterahwa, üheainsa kepi otsa, üht kät pidi surnuna seisma ja tegi temast ehtete wahetamise abil järgmised nähtused: Palwetaja naesterahwas, metsa äraeksinud punapea, Krimmi sõjamees, lillede kuninganna, lendaw ingel, meie maa au. Mitmed pidasiwad seda nõiduseks, teised jälle silmamoonduseks aga seda õiget otsa ei saanud keegi kätte. Waheaegadel lõbustas pidulisi iseenesest mõista muusika.

  Mis pidu korrasse puutub, siis oli see imekspanemist wäärt hea, mille sarnast niisugustel suurtel rahwa kokkutulemistel arwa näha on. Selle eest tuleb pidu toimepanijatele rohket kiitust awaldada, kes nii palju nii tublisi korrapidajaid wälja läkitas, et mingisugust segadust ette tulla ei wõinud. Suureks kergituseks korrapidajatele oli ka see, et pidu einelaualt mitte wiina ei müüdud. Lühidelt: pidu oli kõigiti lõbus ja eeskawa täielik, nii et ta suuremate linnade rahwapidudega wõrreldes nende kõrwa tikub astuma. Täielik rahulolemine walitses rahwa seas pidu platsilt lahkudes.

  Laulgem tänu Loojale,
  Pidu päewa toojale!


  Tänu pidu toimepanijatele nende waewa eest, mida nad selles, rahwa kasuks töötamises näinud on: tänu kõigile, pidust tegelikult osawõtjatele; tänu ka kõigile pidulistele rohke osawõtmise eest.

  W.R-t.

  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein