Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  2 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Ajalehed Paidest

  Jõe kuivatamine, orel, paksude jalgpall, lennuväli jm

  » 
  » Paide ja ta omapära...
  » Sügismotiivid, tule...
  » Linn kahaneb, Paide...
  » Jõe kuivatamine, or...

  22. septembri 1930 Postimees
  Eeltööd Paide ümbruskonna kuiwatamiseks


  Paide jõeharude piirkonnas ette wõetud uurimisetööd ümbruskonnas asuwate maade liigweest wabastamiseks on lõpujärku jõudnud. Tööd algasid maikuu lõpus ja kestawad wahetpidamata.
  Palu-Põhjaka jõeharu piirkonnas on tehtud weeühingu asutamiseks wajalikud eeltööd, niisama on uuritud läbi Aruküla-Wodja jõesäng 7,5 km pikkuselt ja tehtud weeühingu asutamiseks eeltööd ning kindlaks määratud weeühingu alla kuuluw maa-ala.
  Tarbja jõge uuriti 8 km pikkuselt. Sillaotsa sillast kuni Kükita sillani. Koos tähendatud jõeharude uurimisega looditi ka nende wahel asuwaid soid ja rabasid ning selgitati maapinna omadusi. Peale selle tehti wäiksemate harukraawide projekte.
  Kogutud andmete ümbertöötamisele asutakse talwel. Siis selgub ka lähemalt Paide ümbruskonna liigniiskusest wabastamise wõimalus ja kulutus.
  Paide külje all asuwa soo ja raba kuiwatamise läbiwiimiseks peaks eriti linnawalitsus elawat initsiatiiwi näitama. Siis tuleb appi ka riik.


  28. jaanuari 1932 Postimees
  Paide-Tarbja jõgi süwendatakse


  Paide-Tarbja jõe ääres asuwad maad, kuhu kuuluwad Tarbja küla kui ka Paide linna heinamaad, kannatawad kõrge põhjawee all ja ei anna maade omanikkudele nimetamiswäärt sissetulekut. Et oma heinamaade juures ette wõtta tarwilikke töid saagi tõstmiseks, on Paide ja selle ümbruse elanikud, kellede heinamaad jõe ääres, esitanud palwe, et jõgi süwendataks ja õgwendataks.
  Et tegemist laiaulatuslikkude töödega, tahetakse juba lähemail päewil ellu kutsuda weeühing, et juba kewadel saaks töödega täies ulatuses alata. Weeühingu piirkonna suurus on 389,81 ha. Siia hulka kuulub ka Paide linna maid 54 ha ja riigimaid 10 ha; ülejäänud maa kuulub talupidajaile.
  Eelarwe järele lähewad tööd maksma 16.471 krooni, mis teeb wälja igalt weeühingu piirkonna kuuluwalt hektarilt 42 krooni.  31. juuli 1932 Postimees
  Paide kirikule uus orel


  Hiljuti wiibisid Paides tuntud Eesti orelimeistrid, wennad Kriisad, pidades läbirääkimisi Paide koguduse uue oreli muretsemise asjus. Praegu on kogudusel juba olemas oreli muretsemiseks raha umbes 3000 kr., kuna uue oreli muretsemine läheks maksma esialgsete kaalutluste järele umbes 5800 krooni. Esialgselt kokkulepet oreli ehitamiseks weel ei tehtud, kuna otsitakse wõimalusi umbes 1000 kr. wäliswaluuta muretsemiseks, millega tahetakse osta üksikuid osasid wälismailt. Kui see küsimus lahendatud, wõib alata ka oreli ehitustöö.


  28. juuli 1933 Postimees
  Paide kirik saab uue oreli


  Neil päewil algas Paide kirikus uue oreli ehitustöö tuntud Wõrumaa orelimeistrite Kriisade poolt. Oreli osad on walmistatud Kriisade kodukohas ning toimetati 3 weoautoga Paide. Töö, mis käib 4 mehega, wältab arwestuste järele wähemalt kuu aega. Maksma läheb oreliehitamine 5800 krooni, sellest on kogudus juba tasunud ära 3500 kr.


  5. september 1933 Postimees
  Paide kirikus seati üles uus orel, mille walmistajad Kriisad Wõrumaalt. Orel maksab 5800 krooni ja on eeskujulik. Proowijad jäid oreliga täiesti rahule.
  ...
  Paide linna külje all on laialdane Prääma kõrge raba, mis seisab kasutamata ja mõjub halwasti paidelaste terwisele. Praegusel linnawalitsusel on kawa seda raba wõtta linna waldamisele ja kuiwaks lasta. Raba tahetakse üles harida kultuurheinamaaks, kus tööd saaksid tööta töölised.


  28. septembri 1932 Postimees
  Türi ja Paide paksud wõitlewad jalgpallis


  Pühapäewal korraldas Järwamaa spordiliit Türil jalgpalliwõistluse, kus kohtusid Türi ja Paide paksud. Mäng lõppes 2:0 Paide paksude kasuks. Kumbagis meeskonnas esines terwe rida kohapealseid seltskonnategelasi. Wahekohtunikuna toimis Türi pol. jsk. komissar A. Narustrang.


  29. juuli 1933 Postimees
  Lennuwäli Paide


  Neil päewil käis Paides õhu ja gaasikaitse liidu esindaja, et tutwuneda lennuwälja ehitustöödega. Paide lennuwäli, ms tuleb Prääma põllule, on weel korraldamata. Korda seadmiseks kulud umbes 750 krooni, milline summa on wõetud üles ka eelolewa talwe hädaabitööde kawasse. Lennuwäli tahetakse tulewaks suweks korda seada ning siis Paides korraldada ka lennupäew.


  30. juuni 1934 Postimees
  Paide ehitatakse lennuwäli


  Neil päewil käis Paides õhuasjanduse inspektor ins. Org, kes tutwunes ka ehitada kawatsetawa lennuwäljaga, mis asub Prääma mõisa põllul, Joodi talu külje all. Lennuwäljaks kawatsetaw krunt on kokku 25 ja suur ja selleks igati sobiw. Õhuasjanduse inspektor teatas ühtlasi, et teedeministeeriumi poolt on käesolewaks aastaks määratud lennuwäljale ja angaaride ehitamiseks 25.000 kr.


  30. juuni 1933 Postimees
  Ka Paides uuritakse linnaalust


  Teiste linnade eeskujul on asutud ka Paides maa-aluste käikude uurimisele ajaloolisel Wallimäel. Kuigi kaewamistega juba 17. skp. algust tehti ja korraga mitmes kohas, ei ole ometi senini midagi erilist awastatud. Kaewamistöid, mis kohapeal suurt tähelepanu äratanud, juhiwad hrad Pertel ja Trossi.


  1. juuli 1932 Postimees
  Paide sai suwemuusika


  Paide on nähtawasti sedakorda suwemuusika kriisist üle saanud, mida tuleb tõsiselt rõõmustada, sest wiimasel aastal elas ta suwemuusika suhtes päris “kuiwalt”. Nüüd on aga hakatud Paide kaunil ajaloolisel wallimäel järjekindlalt üks kord nädalas muusika-õhtuid korraldama, kus esineb oma uue ja noore juhi N. Sihwarti juhtimisel wahepeal suuru edusamme teinud kohalik tuletõrje orkester. Ja paidelased on neile õhtutele wastanud ikka sooja poolehoiuga.


  Tagasi
  ajaloo artiklite juurde
  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein