Menüü
Esileht
Ajalugu
Fotod
Foorumid
Ühendus
Lingid
Registreeru
 
W tegevused
Tegevusaruanded
Aastaaruanded
Toetajad ja liikmed
W-tooted
 
Viimati lisatud
 • Vanalinna konverents
 • ACTAlooline Weissenstein
 • Türi!
 • "Külmkõlad"
 • Posti 12
 • Welopäev
 •  
  Wotod
   
  Praegu siin:
  0 kasutajat
  5 külalist >>
   
  Sisene
  Kasutajanimi:

  Salasõna:

  pea mind meeles

  Registreeru!
  Unustasid oma salasõna?
   


  Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus

  Varemkehtinud muinsuskaitseala põhimäärus

  » Vanalinna muinsuska...
  » Varemkehtinud muins...

  Varemkehtinud muinsuskaitseala põhimäärus

  Kinnitatud

  Vabariigi Valitsuse

  21. märtsi 1995. a.

  määrusega nr. 126

  Riigi Teataja I 1995, 37, 472

  jõustunud 7. 04. 1995

  Paide vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus  I. Määrang, eesmärk, piirid  1. Paide vanalinna muinsuskaitseala (edaspidi -muinsuskaitseala) koosneb 19. sajandi esimesel poolel väljakujunenud linnatuumikust koos keskaegse ordulinnuse alaga. Muinsuskaitseala hõlmab Tallinna, Laia, Väike-Aia, Suur-Aia, Pika, Rüütli, Vee, Parkali ja Kaevu tänavatega (nende välimisel serval paiknevate kinnistute laiuselt) piirneva ala vastavalt plaanile.

  2. Muinsuskaitseala eesmärgiks on selle kui ajalooliselt kujunenud linnaehitusliku terviku ja seda kujundavate ehitiste, planeeringu, tänavatevõrgu, haljastuse, arheoloogilise kultuurkihi ja miljöölise eripära säilitamine ja korrastamine.  II. Taotlused ja kitsendused

  3. Kaitse eesmärgil taotletakse muinsuskaitsealal:

  1) ajalooliselt kujunenud hoonestusstruktuuri ja linnaruumi elementide (tänavad, väljakud, siseõued, läbikäigud, haljasalad jm.) säilitamist ja nende hävinud osade taastamist;

  2) Paidele omaste hoonestus- ja ehitustavade (kinnistud, krundid, hoonete korruselisus ja mastaap, ehitusmaterjalid, haljastustavad, kujundusvõtted, fassaadide viimistlus, tänavasillutis jm.) arvestamist olemasolevate hoonete hooldamisel, remontimisel, rekonstrueerimisel, ümberehitamisel ja hävinud hoonestuse asemele uusehitiste püstitamisel;

  3) ehitusajalooliselt ja tehniliselt väärtusetute ning keskkonda esteetiliselt risustavate hoonete lammutamist;

  4) elamisvõimaluste maksimaalset säilitamist;

  5) ehitusajalooliselt väärtuslike ehitiste fassaadide, interjööride, konstruktsioonide ja detailide uurimist, fikseerimist, säilitamist, taastamist ja eksponeerimist;

  6) kultuurkihi kaitsmist ja selle arheoloogilist läbiuurimist trasside rajamisel ja remontimisel, uusehitiste püstitamisel või muude kultuurkihti vigastavate tööde tegemisel;

  7) arheoloogilistel uuringutel väljakaevatud arhitektuursete osiste, ehituskonstruktsioonide jm. võimalikku säilitamist ja eksponeerimist.  4. Muinsuskaitseala terviklikkuse ja seal asuvate mälestiste säilitamiseks ning nende kasutamise reguleerimiseks on sõltumata omandivormist ilma Muinsuskaitseinspektsiooni ja Paide Linnavalitsuse igakordse loata keelatud:

  1) muuta ajalooliselt väljakujunenud planeeringut;

  2) muuta kinnistute ajaloolisi piire;

  3) lammutada olemasolevaid ehitisi;

  4) teha mistahes ümberehitus-, restaureerimis- ja remonttöid ning püstitada uusehitisi;

  5) muuta hoonete kultuurilooliselt väärtuslikuks tunnistatud interjööre;

  6) eemaldada, muuta, asendada või katta eksterjöörides ja interjöörides leiduvaid arhitektuuriajalooliselt väärtuslikke detaile, materjale ja konstruktsioone;

  7) kasutada traditsioonilisi ehitusmaterjale imiteerivaid ja/või ajaloolisse keskkonda sobimatuid uusi ehitusmaterjale ja -tehnoloogiaid;

  8) teha uurimis-, kaeve- või muid töid, mis võivad kahjustada kaitsealal asuvat hoonestust, vallasmälestisi või maapinnas säilinud kultuurkihti;

  9) risustada vanalinna sobimatute reklaamikandjate, siltide jms. paigaldamisega.  III. Uuringute ja projekteerimise erinõuded

  5. Muinsuskaitsealal paiknevate või sinna kavandatavate ehitiste ja rajatiste projekteerimisele peavad eelnema uuringud, mille ulatuse määrab Muinsuskaitseinspektsioon. Erandjuhul võib Muinsuskaitseinspektsioon lubada osa uuringute teostamist projekteerimis-, rekonstrueerimis- või ehitustöödega paralleelselt.

  6. Uuringuid (v.a. visuaalseid) tohib teha isik, kes omab selleks nõutavat litsentsi.

  7. Uuringuid (v.a. visuaalseid) tohib teha ainult Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatud programmi alusel. Uuringute aruande üks eksemplar antakse üle Muinsuskaitseinspektsioonile, teine Paide Linnavalitsusele.

  8. Kõik kultuuriloolise tähtsusega hooneosad, konstruktsioonid või detailid, mis avastatakse uurimistööde või neile järgnevate remont- või ehitustööde käigus, kuuluvad fikseerimisele, säilitamisele või eksponeerimisele.

  9. Uuringute tulemuse põhjal koostatakse arhitektuuriajaloolised eritingimused, mis Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatuna on hoonele antava projekteerimisloa kohustuslikuks lisaks ja projekteerijale täitmiseks. Kui eritingimuste koostamiseks puudub sisuline vajadus, asendab neid Muinsuskaitseinspektsiooni vastavasisuline kiri.

  10. Projekteerida võib isik, kes omab selleks nõutavat litsentsi.

  Muinsuskaitseala käsitleva detailplaneeringu lähtetingimuste lahutamatuks osaks on Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatud arhitektuuriajaloolised ja arheoloogilised eritingimused. Detailplaneeringu lähtetingimused ja detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga.  IV. Ehitus-, remont- ja restaureerimistööde erinõuded

  11. Paide Linnavalitsuselt loa saamiseks ehitus-, remont-või restaureerimistööde tegemiseks peab ehitise omanik/tööde tellija esitama allakirjutatud lepingu tööde teaduslik-metoodiliseks järelevalveks vastavat litsentsi omava isiku poolt.  Kui hoones ei ole säilinud ajaloolisi osiseid, ei ole teaduslik - metoodiline järelevalve vajalik ning lepingut asendab Muinsuskaitseinspektsiooni vastavasisuline kiri.

  12. Ehitus-, remont- ja restaureerimistöid tohib teha ainult vastavat litsentsi omav isik või organisatsioon.

  13. Mistahes kaevetöödeks või geoloogilisteks puurimisteks muinsuskaitsealal on nõutav Muinsuskaitseinspektsiooni kirjalik luba, kus määratakse ühtlasi arheoloogilise järelevalve vajadus ja tingimused.

  14. Kultuuriväärtusega leidude ilmnemisel ehitus-, remont- ja restaureerimistööde käigus peatatakse viivitamata tööd antud kohas, informeeritakse Muinsuskaitseinspektsiooni, kes määrab leidude edasise saatuse ja tööde jätkamise korra.

  15. Ehitise vastuvõtukomisjoni liikmeteks on ka Muinsuskaitseinspektsiooni esindaja ja tööde teaduslik-metoodiline järelevalvaja.  V. Kaitsevöönd

  16. Paide vanalinna muinsuskaitseala kui mälestist piirab kaitsevöönd, mis koosneb hoonestatud aladest ümber muinsuskaitseala. Kaitsevööndit piiravad Kaevu, Tallinna, Lai, Väike-Aia, Suur-Aia, Pikk, Roheline, Rüütli, Vee ja Parkali tänavad vastavalt plaanile.

  17. Kaitsevööndi ülesandeks on tagada sujuv miljööline üleminek ümbritsevalt hoonestuselt muinsuskaitsealale, mastaabilt, kõrguselt ja kujunduselt sinna sobimatute ehitiste või rajatiste püstitamise vältimine.

  18. Kaitsevööndis kehtivad tema eesmärgist tulenevalt järgmised kitsendused:

  1) kaitsevööndit või selle osa käsitleva detailplaneeringu lähtetingimused ja detailplaneering tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga;

  2) kinnitatud detailplaneeringu hoonestustingimusi mittejärgiva ehitise (rajatise) püstitamisel erandkorras on projekteerimisloa kohustusliku lisana nõutavad Muinsuskaitseinspektsiooni poolt kinnitatud eritingimused ja projekt tuleb kooskõlastada Muinsuskaitseinspektsiooniga.  VI. Kontroll  19. Käesoleva põhimääruse täitmist kontrollivad Muinsuskaitseinspektsioon ja Paide Linnavalitsus
  In English
   
  Ajaleht

   
  Paide Teataja
 • Uudised
 • Artiklid
 • Kreisilinnas
 • Kuulutused
 •  
  Paide linna veeb
  paide.ee
   
  Toeta pärandit
   
  Fotoalbum
   
   

  kasutatud tarkvara PhpWebThings
  Kõik õigused reserveeritud Ühendusele Weissenstein